Kontakt

DYSTRYBUCJA GAZU
I PALIW PŁYNNYCH
ZBIGNIEW SEREDYN


26-920 Gniewoszów
Ul. Sarnowska 16
Tel./Fax:
Diagnostyka:
+48 62 15 098
Stacja paliw:
+48 62 15 120

e-mail:
biuro@seredyn.com.pl

Diagnostyka

Diagnostyka1

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Zbigniew Seledyn prowadzi działalność na podstawie posiadanego Zaświadczenia nr KM.III.5511-2-1/10 wydanego przez Starostwo Powiatowe w Kozienicach, potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących Okręgowe Stacje Kontroli Pojazdów. Zaświadczenie to zostało wydane między innymi w oparciu o uzyskany wcześniej Certyfikat nr 1100/ITS Instytutu Transportu Samochodowego oraz na podstawie obowiązującej Decyzji Nr TDT-P-501/10 Transportowego Dozoru Technicznego z dnia 12 grudnia 2005 r., potwierdzającej zgodność wyposażenia i warunków lokalowych stacji z warunkami technicznymi określonymi przez aktualną ustawę – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. 108 z 2005 r., poz.908, z późn. zm.).

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Zbigniew Seredyn została otwarta 1 listopada  2010 roku w Gniewoszowie i zgodnie z posiadanymi uprawnieniami wykonuje następujące badania techniczne:

 • Samochodów osobowych i ciężarowych;
 • Motocykli i motorowerów;
 • Autobusów, ciągników rolniczych;
 • Przyczep i naczep;
 • Pojazdów skierowanych przez Policję lub starostę;
 • Do przewozu materiałów niebezpiecznych;
 • Rejestrowanych za granicą ( pierwsza rejestracja);
 • Pojazdów zasilanych gazem;
 • Pokolizyjne;
 • Nadawanie numerów identyfikacyjnych;
 • Pojazdów marki" SAM" oraz pojazdów zabytkowych.